Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

harcký kanár

Bleskové představení - harcký kanár

 

 

 

 

další ukázka

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10658625776-polopate/214562220400038/obsah/376652-chov-zpevnych-kanaru

 

HISTORIE

Kanár je prvním drobným ptákem, který byl v Evropě domestikován. Další druhy malých ptáků, které člověku dávaly jen potěchu, začaly být v zajetí cílevědomě množeny o téměř čtyři století poz­ději! Di­voký kanár – zelený ptáček s jásavým zpěvem – má domov na Kanár­ských ostrovech. Ke konci 15. století byly tyto ostrovy ovládnuty Španěly, kteří začali odchycené kanáří samečky dovážet do Evropy. Protože obliba a poptávka po kanárech prudce rostla, brzy začali být kanáři odchováváni v zajetí. Vzácnost a vysoká cena kanárků do­volovala pořídit si je nejprve pouze panovníkům a boháčům. Klec s kanáry dostala v 16. století darem sama anglická královna. Ze Španělska se kanáři dostali do Francie, Anglie, Beneluxu, Itálie, Rakouska a Německa, odkud byli později hromadně vyváženi do Ameri­ky. S postupující domestikací se objevovaly nové odchylky – mutace: týkaly se barvy a tvaru per (zkadeřenost, chocholka), velikosti a tvaru postavy, v neposlední řadě pak zpěvu. Na různých místech západní, jižní a střední Evropy tak souběžně vznikala plemena tří různých chovatel­ských směrů: kanárů zpěvných, barevných a postavo­vých. V německém pohoří Harc, kde obyvatelstvo nacházelo obživu pře­devším v hornictví, patřila klícka s kanárem k výbavě horníka při práci v dole. Kanáři totiž upozorňovali horníky svým chováním na nebezpečné koncentrace důlních plynů, takže pro ně byli životně důležití. Chov kanárů navíc předsta­voval významný doplňkový zdroj ob­živy – každý podzim navštěvovali Harc obchodníci a vykupovali tam statisíce kanárů, z nichž velká část byla vyvážena do Ameriky. Nap­říklad v Sankt Andreasbergu v té době odchovávali kanáry v šesti stech z celkového počtu osmi set domácností. Není divu, že právě zde vznikl nový směr šlechtění – harcký kanár. Vyznačuje se dutě znějícím, hlubokým a pomalu před­nášeným zpěvem bez rušivých ostrých a vysokých tónů. Vznikl v 19. století a především v jeho třetí čtvrtině, kdy se jeho šlechtění věnoval horník Wilhelm Trute ze Sankt And­reasbergu, jemuž jsou připisovány hlavní zásluhy o vznik kanára, jakého známe dnes.Významného pokroku především v hloubce a přednesu túr dosáhl v devadesátých letech 19. století chovatel Heinrich Seifert z Drážďan, který vytvořil kmen, který nebyl překonán několik desítek let. Právě ten­to kmen se dostal na přelomu století do Čech, kde v následujících le­tech vznikaly první spolky a v roce 1936 byla uspořádána první mis­trovská soutěž. Počátky chovu zpěvných kanárů u nás dokumentuje barevná reprodukce olejomalby „Starý mládenec učí kanára zpěvu“ z roku 1863 (na vnitřní straně obálky vzadu). Významný malíř Quido Mánes na ní zachytil muže otáčejícího klikou kolovrátku (takzvané serinetty podle latinského rodového jména kanára – Serinus) určeného k vyluzování libozvučných kanářích túr, kterým se učí kanár v kleci na okně.

 

TEORIE ZPĚVU

 

 

 

Většina zpěvných ptáků včetně divokého kanára nezpívá jednot­várně, ale v jejich písni se střídají odlišné úseky. Pro ty se u zpěvných kanárů vžil název túry. Stalo se to v německém pohoří Harc v polovině 19. století, když harčtí kanáři vznikali. Tehdejší znalci kanářího zpěvu pojmenovali jednotlivé túry většinou tak, že název se foneticky blížil skutečnému znění túry. České překlady těchto názvů jsou skutečnému znění túr vzdálenější. Dodnes se set­káváme také s termínem role. Ten vznikl rovněž v Harcu souběžně s označením túra, ale jedná se o název významově užší, užívaný pou­ze pro túry spojované (rolované). Posuzovatel vyjadřuje hodnotu jednotlivých túr pomocí bodů. O výši bodo­vého hodnocení rozhoduje poloha, rytmus, barva, stavba a délka túr.

 

POLOHA TÚRY

 

  Rozeznáváme tři polohy túry:

 

  první – vysoká zní na vokál y nebo a

 

  druhá – střední zní na vokál o

 

  třetí – hluboká zní na vokál u.

 

 

 

V každé z těchto poloh lze dále jemněji rozlišovat různou výš­ku tónů přednášeného zpěvu. Čím je zpěv hlubší, tím je hodnotnější. Při bodovém ocenění určité túry však posuzovatel vždy přihlíží též k rytmu, barvě, stavbě a délce.

 

 

 

RYTMUS TÚRY

 

Rytmem túry rozumíme rychlost přednesu. Čím je rytmus volnější a pomalejší, tím je túra lahod­nější a cennější. Proto túra předne­sená ve stejné poloze, ale v rychlejším tempu má nižší bodovou hod­notu než túra přednesená ve volném a pomalém rytmu.

 

BARVA TÚRY

 

Ze zkušenosti víme, že stejný tón, vydaný různými osobami má různé zabarvení spočívající v oso­bitém charakteru hlasivek a ozvuč­ných struktur. I jedna osoba může zazpívat jeden tón několikrát, a to vždy v odlišné barvě hlasu. Stejně je tomu u kanárů. Každá tú­ra má svoji svéráznou barvu, kterou si musí posuzovatel osvojit, má-li túru okamžitě rozpoznat a přiřadit jí patřičnou bodovou hod­notu. Proto barva túry je jednou z důležitých vlastností pro oceně­ní zpěvu kanára. Zásadním požadavkem na barvu zpěvu harckého kanára je dutost. U ideálně dutě přednášeného zpěvu dobře vnímáme jeho polohu a sílu, ale obtížně určujeme směr a vzdálenost, odkud přichází, stejně jako přesný začátek a konec tónů. Ty nastupují a odeznívají poznenáhlu, jakoby byly přinášeny závany větru. V takovém zpěvu není místa pro souhlásky a není náhodou, že vokálové provedení túr bývá považováno za nejkrásnější.

 

 

 

STAVBA TÚRY

 

Při poslechu kanářího zpěvu vnímáme jednotlivé tóny jako sla­biky, tvořené spojením souhlásek (konsonantů) a samohlásek (voká­lů).

 

Základní samohlásky (vokály) jsou: i-y, o, u, někdy a, e, vzácněji dvoj­hlásky au nebo ou.

 

Základní souhlásky (konsonanty) jsou: r, l, h, d, t, k, g a b (u chybných túr např. h, n, p, s, t, v, z atd.).

 

Samohlásky určují polohu túry a souhlásky určují druh túry. Abychom správně rozeznali druh túry, musíme si také uvědomit, zda se jedná o túru rolovanou (spojovanou) nebo oddělovanou, kdy se me­zi jednotlivými tóny nacházejí pomlky.

 

 

 

 

DÉLKA TÚRY

 

Doba přednesu jednotlivých túr ovlivňuje dojem, kterým na nás kanár zapůsobí.

 

·        Neladné nebo dokonce chybné túry v písni ruší tím více, čím jsou delší a čím častěji jsou předná­šeny. Žádoucí je, aby se nevyskytovaly.

 

·        Hodnotné píšťaly, hukoty, tlukoty a pomocné túry by měly trvat přiměřeně dlouhou dobu (nejlépe 3 – 5 sekund). Tři až pět úderů je ideál.

 

·        Hodnotné túry v nejlepším provedení kanára stojí velké úsi­lí. O to více oceňujeme, přednáší-li je co nejdéle. To platí především pro duté role, basové role a duté zvonky, ale také pro klokoty.

 

 

ZPĚVNÍ PROJEV: Čistota, jasnost, zřetelnost a plné vyjádření jednotlivých túr jsou důležitým chovatelským cílem. Zpěv nevyjádřený, široký, trhaný nebo chybný je naopak nežádoucí. Zpěv některých kanárů je hlasitý – orgánový, jiných pak tichý, jemný a kulatý. Jemným kanárům musí posuzovatel věnovat zvýšenou pozornost, protože jemný zpěv je rovnocenný orgánovému zpěvu.

 

 

 

 

     DĚLENÍ TÚR

 

Podle návaznosti jednotlivých tónů rozdělujeme túry na

 

  spojo­vané neboli rolované: duté role, basové role, klokoty a rolované zvonky,

 

oddělované

 

·     lehce: duté zvonky, rovné zvonky

 

·     přísně: píšťaly, hukoty a tlukoty.

 

 

 

         Podle bodového hodnocení dělíme túry na

 

hlavní:

 

duté role – až 27 bodů

 

basové role – až 27 bodů

 

klokoty – až 27 bodů

 

střední:

 

duté zvonky – až 18 bodů

 

píšťaly – až 18 bodů

 

hukoty – až 18 bodů

 

tlukoty – až 18 bodů

 

pomocné:

 

rolované a rovné zvonky (zvonkové túry) – až 9 bodů.

 

   

 

Výše uvedené túry ve správném provedení jsou v písni kanára žádoucí a jsou proto souhrnně zařazovány mezi túry hodnotné, zatímco všechny ostatní túry označujeme za nehodnotné.

 

Nehodnotné túry dělíme podle závažnosti do tří skupin:

 

·     nelad­né – jsou provedeny ostřeji nebo hlasem nepříjemně zabarveným.

 

·     chybné – jsou závažnými prohřešky proti ideálnímu zpěvu harckého dutopěvce, tzn. že túry jsou natolik vysoké nebo ostré

 

·     výlukové – jsou natolik závažnými prohřešky proti ideálnímu zpěvu harckého dutopěvce, že kanár není hodnocen.

 

 

TOPlist